Curaclam

Ábhair Scoile / School Subjects

Cúrsa meánscoile 5/6 bliana a leanann na daltaí i nGaelcholáiste Phort Láirge  – 3 bliana don Teastas Sóisearach, Idirbhliain (atá roghnach faoi láthair) agus 2 bhliain don Ard Teistiméireacht.

All pupils in Gael-Choláiste Phort Láirge follow a 5/6 year programme: 3 years to Junior Cert, Transition Year (optional ) and 2 years to Leaving Certificate.

Teastas Sóisearach / Junior Certificate.

Curaclam an Teastais Shóisearaigh 2015/16

Ábhair scrúdaithe riachtanach do gach dalta:

Compulsory examination subjects for every student:

 • Gaeilge / Irish
 • Béarla / English
 • Mata / Mathematics
 • Stair / History
 • Tíreolaíocht / Geography      
 • Fraincis / Spáinnis French/Spanish
 • Eolaíocht / Science
 • O.S.S.P. / C.S.P.E.

Ábhair scrúduithe eile a roghnaíonn gach dalta. Is gá ceann amháin a roghnú as an dá rogha-líne:

Additional examination subjects that each student chooses. One subject must be chosen from each line:

 • Eacnamaíocht Bhaile / Home Economics Ealaín / Art
 • Gnó / Business Ceol / Music

Ábhair neamh scrúduithe a dhéanann gach dalta:

Non examination subjects taken by each student:

 • Corp Oideachais / P.E.
 • Oideachas Sóisialta, Pearsanta & Sláinte / SPHE
 • Creideamh / Religion
 • Ríomhairí / Computers ( Bliain 1/ 1st Year)

Ardteistméireacht / Leaving Certificate.

Curaclam na hArdteistiméireachta 2017/18

Ábhair scrúduithe riachtanach do gach dalta:

Compulsory examination subjects for every student:

 • Gaeilge / Irish
 • Béarla / English
 • Mata / Maths
 • Fraincis / French / Spáinnis / Spanish

Ábhair scrúdaithe roghnacha. Roghnaíonn gach dalta 3 ábhar eile as an rogha liosta thíos;  ( ceann amháin an líne as na ceithre rogha-línte).

Elective examination subjects. Each student chooses 3 other examination subjects from this option list.

 • Tíreolaíocht / Geography Ceol/Music Fisic/ Physics
 • Eacnamaíocht Bhaile / Home Economics  Ealaín / Art Gnó / Business
 • Bitheolaíocht / Biology Stair / History nó DCG
 • Ceimic / Chemistry

Ábhair neamh scrúduithe a dhéanann gach dalta:

Non examination subjects taken by each student:

 • Corp Oideachais / P.E.
 • Oideachas Pearsanta & Spioradálta / Personal & Spiritual Education
 • Gairm Threoir / Career Guidance