Curaclam

Ábhair Scoile / School Subjects

Cúrsa meánscoile 5/6 bliana a leanann na daltaí i nGaelcholáiste Phort Láirge  – 3 bliana don tSraith Shóisearach, Idirbhliain (atá roghnach faoi láthair) agus 2 bhliain don Ardteistiméireacht.

All pupils in Gael-Choláiste Phort Láirge follow a 5/6 year programme: 3 years of Junior Cycle, Transition Year (optional ) and 2 years to Leaving Certificate.

Sraith Shóisearach / Junior Cycle.

Curaclam na Sraithe Sóisearaí 2017/18

Ábhair scrúdaithe riachtanach do gach dalta:

Compulsory examination subjects for every student:

 • Gaeilge / Irish
 • Béarla / English
 • Mata / Mathematics
 • Stair / History
 • Tíreolaíocht / Geography      
 • Fraincis / Spáinnis French/Spanish
 • Eolaíocht / Science
 • O.S.S.P. / C.S.P.E.

Ábhair scrúduithe eile a roghnaíonn gach dalta. Is gá ceann amháin a roghnú as an dá rogha-líne:

Additional examination subjects that each student chooses. One subject must be chosen from each line:

 • Eacnamaíocht Bhaile / Home Economics Ealaín / Art
 • Gnó / Business Ceol / Music

Ábhair neamh scrúduithe a dhéanann gach dalta:

Non examination subjects taken by each student:

 • Corp Oideachais / P.E.
 • Oideachas Sóisialta, Pearsanta & Sláinte / SPHE
 • Creideamh / Religion
 • Ríomhairí / Computers ( Bliain 1/ 1st Year)

Idirbhliain / Transition Year 2017/2018.

Curaclam na hIdirbhliana 2017/18

 • Gaeilge/ Irish
 • Béarla/ English
 • Mata / Maths
 • Spáinnis/ Spanish
 • Eolaíocht / Science
 • Ceol/ Music
 • Ealaín / Art
 • Tíos/ Home Economics
 • Gnó/ Business

Ábhair scoile eile a dhéanann gach dalta/ Other subjects studied by every student.

 • Tionscnamh/Project
 • Ríomhairí/ Computers
 • Staidéar Cultúrtha & Oidhreachta /  Cultural Studies
 • Creideamh/ Religion
 • Corp Oid/ PE
 • Gairmthreoir/ Guidance
 • Forbairt Phearsanta/ SPHE

Ardteistméireacht / Leaving Certificate.

Curaclam na hArdteistiméireachta 2017/18

Ábhair scrúduithe riachtanach do gach dalta:

Compulsory examination subjects for every student:

 • Gaeilge / Irish
 • Béarla / English
 • Mata / Maths
 • Fraincis / French / Spáinnis / Spanish

Ábhair scrúdaithe roghnacha. Roghnaíonn gach dalta 3 ábhar eile as an rogha liosta thíos;  ( ceann amháin an líne as na ceithre rogha-línte).

Elective examination subjects. Each student chooses 3 other examination subjects from this option list.

 • Tíreolaíocht / Geography Ceol/Music Fisic/ Physics
 • Eacnamaíocht Bhaile / Home Economics  Ealaín / Art Gnó / Business
 • Bitheolaíocht / Biology Stair / History nó DCG
 • Ceimic / Chemistry

Ábhair neamh scrúduithe a dhéanann gach dalta:

Non examination subjects taken by each student:

 • Corp Oideachais / P.E.
 • Oideachas Pearsanta & Spioradálta / Personal & Spiritual Education
 • Gairm Threoir / Career Guidance