Ceiliúradh Deich mBliana an Ghaelcholáiste

Bhí ceiliúradh deich mbliana ar siúl i nGaelcholáiste Phort Láirge ag deireadh na scoilbhliana seo. Eagraíodh lá spóirt do na daltaí. D’imir siad cluichí éagsúla agus ritheadar rás 6km ansin timpeall an cheantair. Bhí féasta ag gach rang ina bhun-seomra ranga féin ag deireadh an lae. Chan na daltaí ‘Lá Breithe Sona don Ghaelcholáiste’. Bhí craic agus comhrá ag gach dalta. Thaitin an cáca seacláide agus an veain uachtar reoite go mór le gach dalta chomh maith!

Tháinig foireann teagaisc an Ghaelcholáiste, Coiste na dTuismitheoirí, baill an Bhoird Bhainistíochta, an t-Athair Liam de Paor, Tomás Ó Pól, an Foras Patrúnachta agus foireann bhainistíocht na scoile le chéile ag ócáid cheiliúrtha deich mbliana na scoile i mBialann an River Cottage ar Bhóthar Dhún Mór. Ghabh Cáit Ní Shé, Príomhoide an Ghaelcholaiste buíochas le gach duine a bhí i láthair ag an ócáid seo as an obair go léir atá déanta acu ar son na ndaltaí, ar son na scoile agus ar son na Gaeilge i gcathair Phort Láirge le deich mbliana anuas.

Bliain 3

 

Múinteoirí an Ghaelcholáiste, Baill an Bhoird Bhainistíochta agus Coiste na dTuismitheoirí

Bliain 1

Bliain 2

Oíche na nGradam 2018

Bhí Oíche Bhronnadh Ghradaim ar siúl ag Gaelcholáiste Phort Láirge ar an Déardaoin, 24ú Bealtaine. Chuir Séipéal Naomh Muire, Baile Gunnair spás ar fáil don scoil don ócáid. Bhailigh daltaí, tuismitheoirí, múinteoirí agus an t-Athair Liam de Paor le chéile don ócáid speisialta seo. Tugadh aitheantas d’ard- ghnóthachtáil i measc scoláirí an Ghaelcholáiste i rith na bliana, ní amháin go hacadúil ach go pearsanta agus go sóisialta chomh maith.

Bronnadh Teastas Barr Feabhais ar ghrúpa daltaí i ngach bliainghrúpa chomh maith le gradaim acadúla sna hábhair Ardteistiméireachta agus ábhair na Sraithe Sóisearaí. Bronnadh Gradam na Sraithe Soisearaí 2017 ar Thomás Breathnach, Bliain 5 agus bronnadh Gradam na hArdteistiméireachta 2017 ar Chonall de Paor atá i mbun staidéir anois ag an tríú leibhéal.

Moladh na tuismitheoirí agus na daltaí as a ndílseacht don teanga agus bronnadh an Fáinne Óir ar dhaltaí na Séú Bliana mar aitheantas ar an gcaighdeán Gaeilge atá bainte amach acu ag an tráth seo. Tugadh aitheantas ar leith do Ghaeilgeoir na Bliana agus Scoláire na Bliana i ngach bliainghrúpa.

Bronnadh Scoláire na Bliana ar Joe Mac an Bhaird, Bliain 6 agus bhronn Cáit Ní Shé, Príomhoide an Ghaelcholáiste, Corn an Choláiste air. Bhí ceol agus caife ag pobal na scoile i dteannta a chéile ina dhiaidh sin; a bhuíochas sin do cheoltóirí na scoile agus Coiste na dTuismitheoirí. Ard oíche a bhí ann i mBaile Gunnair. Mol an Óige agus Tiocfaidh sí.

Teastais Mholta agus Sár-Scoláirí 2018

Comhghairdeas le gach dalta a bhain Teastas Molta agus Teastas Sár Scoláire amach an téarma seo. Bronntar teastais mholta agus teastais sár scolaire ar scoláirí sa scoil a dhéanann sár dul chun cinn acadúil , a chuireann cruinneas labhartha na Gaeilge chun cinn, a bhíonn ag faire amach do scoláirí eile agus a ghlacann páirt iomlán i saol na scoile.

Teastas Mholta Bliain 1 – 6

Teastas Sár-Scoáire Bliain 1 – 3

Ceiliúradh Deireadh Bliana na hIdirbhliana Bealtaine 2018

 

Tá bliain mhór oibre curtha i gcrích ag lucht na hIdirbhliana 2017/2018. Tá beart mór teastais bainte amach ag gach dalta sa rang. Bhain scoláirí teastais amach i  ngarchabhair, Gradam Eoin Pól II, Gaisce, fiontar gnó, obair dheonach, taithí oibre, cócaireacht, labhairt na Gaeilge, labhairt na Spáinnise, agus eile nach iad.

Saothar Ealaíne na hidirbhliana crochta i gclós na scoile. An Inchinn Chlé agus an Inchinn Dheis an t-ainm atá ar an bpíosa ealaíne iontach seo.

Clár Malairte le ceantar Badajoz sa Spáinn

Tá grúpa ón Idirbhliain sa Spáinn i láthair na huaire ar scéim mhalairte le grúpa scoláirí i gceantar Badajoz i lár iarthar na Spainne. Malartú trí sheachtiane atá ann chun an Spáinnis a fhoghlaim agus cultúr na Spáinne a bhlaiseadh.

Grúpa Scoláirí ón Idirbhliain i nGaelcholáiste Phort Láirge ar scéim mhalairte sa Spáinn.

Toscaireacht go Parlaimint na hEorpa 2018

Thug Clodagh Nic Phircín agus Tomás Breathnach ó Bhliain 5 cuairt ar Pharlaimint na hEorpa sa Bhruiséil i mí Mhárta mar bhaill de thoscaireacht daltaí meánscoile ó ghaelcholáistí agus scoileanna gaeltachta i ndeisceart na hÉireann. Tugadh cuireadh do na daltaí dul ann agus foghlaim faoi chóras oibre na parlaiminte agus chun Bliain na Gaeilge a cheiliúradh. Bhuail siad leis an bhFeisire Leah Ní Riada a labhair leo i nGaeilge mar gheall ar an obair a dhéanann sí féin sa Pharlaimint, staid na Gaeilge san Aontas Eorpach agus faoi na deiseanna fostaíocht atá ann sa pharlaimint do ghaeilgeoirí na linne seo. D’imir na daltaí cluichí ról-imeartha sa Pharlamentarium agus  d’fhoghlaim siad an t-uafás faoi stair agus struchtúr daonlathach na hEorpa.

 

Clodagh Nic Phircín, Liadh Ní Riada FPE agus Tomás Breathnach