Crannchur Ciseáin

Comhghairdeas le Aisling Canavan a bhuaigh an chéad duais agus Margaret Wetz ó Thrá Mhór a bhuaigh an dara duais sa chrannchur do dhá chiséan breá a d’eagraigh Coiste na dTuismitheoirí sa scoil. Ba mhian leis an scoil buíochas a chur in iúl do Tesco Trá Mhór a chur spás ar fáil dúinn chun na ticéid a dhíol agus do gach duine a cheannaigh ticéad. Tharla an crannchur i Tesco Trá Mhór ar an Domhnach 01/10/17. Bailíodh nach mór €600.

Connor Ó hÓgain, Príomhoide Tánaisteach, Tracey Larkin, Tesco, Trá Mhór agus Deirdre Roberts, Coiste na dTuismitheoirí, Gaelcholáiste Phort Láirge.

Torthaí Ardteiste 2017

Comhghairdeas le lucht na hArdteistiméireachta 2017 i nGaelcholáiste Phort Láirge a fuair torthaí iontacha Dé Céadaoin seo caite. Ghnóthaigh 50% díobh os cionn 400 pointe agus 17% os cionn 500 pointe. Táimid an-bhródúil astu go léir. Molann an príomhoide agus na múinteoirí iad as an dea-obair a rinne siad thar na blianta agus guímid gach aon rath orthu ag bogadh ar aghaidh sa saol anois.

Bliain 6 2017

Ceiliúradh Deireadh Bliana i nGaelcholáiste Phort Láirge

Bhí Oíche Bhronnadh Ghradaim ar siúl ag Gaelcholáiste Phort Láirge ar an Déardaoin 25ú Bealtaine. Chuir Séipéal Naomh Muire Baile Gunnair spás ar fáil don scoil don ócáid. Bhailigh daltaí, tuismitheoirí agus múinteoirí le chéile don ócáid speisialta seo. Tugadh aitheantas do ard- ghnóthachtáil i measc scoláirí an Ghaelcholáiste i rith na bliana; ní hamháin go hacadúil ach go pearsanta agus go sóisialta chomh maith. Bronnadh mórán teastas ar na scoláirí. Ar na gradaim a bronnadh bhí: Teastas an Choláiste sa Ghaeilge, sa Fhraincis agus sa Spainnis, Gradam Gaisce Cré Umha, Teastas Garchabhar, Teastas Cócaireachta agus a thuilleadh nach iad do scoláirí na hIdirbhliana . Moladh na tuismitheoirí agus na daltaí as a ndílseacht don teanga agus bronnadh an Fáinne Óir ar dhaltaí an 6ú Bliain mar aitheantas ar an gcaighdeán Gaeilge atá sroichte acu ag an dtráth seo. Tugadh aitheantas ar leith do Ghaeilgeoir na Bliana agus Scolaire na Bliana i ngach bliainghrúpa. Bronnadh scoláire na Bliana ar Dualta Biatach, Bliain 6 agus bhronn Cáit Ní Shé , Príomhoide an Ghaelcholáiste, Corn an Choláiste air. Bhí ceol agus caife ag pobal na scoile i dteannta a chéile ina dhiaidh sin; a bhuíochas sin do cheoltóirí na scoile agus Coiste na dTuistí. Ard oíche a bhí ann i mBaile Gunnair. Mol an Óige agus Tiocfaidh sí.

Turas Gaisce Bliain 4 Rothaíocht ar Rian Glas na nDéise

Is dúshlán é Gaisce ó Uachtarán na hÉireann do dhaoine óga chun a mbuaic cumais a bhaint amach.

Is clár féin-forbartha é Gaisce a spreagann daoine óga chun páirt a ghlacadh sa phobal, scil phearsanta nua a fhoghlaim, spórt nó gníomh fisiciúil nua a dhéanamh agus dúshlán a shárú ar thuras eachtraíochta.

Chuaigh lucht na hIdirbhliana ar thuras eachtraíochta thar oíche ag tús mí Bhealtaine. Chaith siad dhá lá ag rothaíocht ar Rian Glas na nDéise ó Phort Láirge go Dún Garbhán agus ar ais. D’éirigh leis na daltaí breis agus 100 ciliméadar a dhéanamh thar an dá lá. Sháraigh lucht na hIdirbhliana an dúshlán seo gan stró! Bronnadh teastas agus bonn cré umha an Uachtaráin ar na daltaí ag Oíche na nGradam ag deireadh na míosa. Comhghairdeas leo go léir.

Rás Urraithe ar son an tSeomra Lóin!

Comhghairdeas le gach dalta a ghlac páirt sa rás urraithe sa scoil Dé Céadaoin, an 24ú Bealtaine 2017. Bhí spraoi agus spórt ag gach dalta a ghlac páirt. Bailíodh nach mór €800.  Is cuid de bhailiúchán leanúnach é an rás urraithe a rachaidh i dtreo seorma lóin a cheannach don scoil. Comhghairgeas le gach dalta a bhuaigh duais!

Aoife  Ní Mhurchú, Áine Ní Bhriain, Seán Ó hAodh agus Aodh Mac an Rothaich i nBliain 1

Lúthchleasaíocht

Comhghairdeas le Fergus Ó Briain san Idirbhliain a tháinig sa dara háit sa rith 1500 méadar agus sa dara háit sa leimrás i gCraobh na Scoileanna Mumhan Thoir sna Cluichí Raoin is Faiche.

Brat Glas – Dramhaíl agus Bruscar Aimsithe ag GCPL!

Tá an-áthas ar an nGaelcholáiste a chur in iúl gur bhronn An Taisce an chéad Bhrat Glas a bhaineann le dramhaíl agus bruscar a laghdú ar Ghaelcholáiste Phort Láirge ag searmanas speisialta in Óstan Chill Chainnigh an mhí seo caite. D’oibrigh Comhailre na nDaltaí mar Choiste an Bhrait Ghlais go dian i mbliana chun an plean scoile a chur i bhfeidhm. Tá laghdú suntasach feicthe ar an méid dramhaíola a chruthaíonn an scoil agus déanann gach dalta buidéal spóirt a ath-úsáid chun líon na mbuidéal plaisteacha a úsáidtear a laghdú. Comhghairdeas le pobal uile na scoile a ghlac páirt san fheachtas tábhachtach seo.

Caoimhín Ó Miachán, Seán Ó Cruadhlaoidh, Ella Ryan, Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge agus Rebecca Ní Sheannacháin.

Glantachán an Earraigh

Chuaigh Bliain 1 amach ar na sráideanna i mBaile Gunnair Dé Céadaoin 3ú Bealtaine 2017 chun bruscar a bhí caite ar an talamh a phiocadh suas. Chuaigh grúpa amháin síos Bóthar Bhaile Liam chomh fada leis an Ionad Sóláis. Chas siad ar dheis ansin agus lean siad orthu go hOspidéal na hOllscoile Phort Láirge. Chuaigh an grúpa eile síos an bóthar taobh le Séipéal Naomh Muire. Chas siad ar chlé ar Bhóthar Dhún Mór agus tháinig an dá ghrúpa le chéile leis na málaí bruscair. Ocht mála lán ar fad a bhailigh siad. Is saoránaigh glasa iad lucht na chéad bhliana sa Ghaelcholáiste agus moltar iad as an teachtaireacht thábhachtach a scaipeadh go bhfuil sé mícheart bruscar a chaitheamh ar thaobh an bhóthair.

Glantachán an Earraigh le Bliain 1