An tSraith Shóisearach /Junior Cycle

Curaclam na Sraithe Sóisearaí / Junior Cycle Curriculum 2023/24

Ábhair scrúdaithe riachtanacha a dhéanann gach dalta:

Compulsory examination subjects taken by every student:

Gaeilge

Béarla / English

Mata / Mathematics                 

Stair / History

Tíreolaíocht / Geography

Fraincis /French/Spáinnis/Spanish (Spáinnis ar fáil má bhíonn 2 rang sa chéad bhliain/ Spanish offered where 2 classes exist in 1st Year).

Eolaíocht / Science

 

Ábhair Scrúduithe eile a roghnaíonn gach dalta.

Is gá ceann amháin a roghnú as an dá rogha-líne. Cuirtear na hábhair roghnacha ar fáil ar bhonn éilimh go leor a bheith ann don ábhar.

Additional examination subjects that each student chooses. One subject must be chosen from each line. Options are provided pending a sufficient demand for the subject.

Eacnamaíocht Bhaile / Home Economics nó Ealaín/Art

Gnó/ Business nó Ceol/Music

Cúrsa Folláine Éigeantach do gach scoláire le gnóthachtáil gearr chúrsa in dhá cheann:

Compulsory Wellbeing Course taken by all students:

O.S.S.P. / C.S.P.E.

Corpoideachas / P.E.

Oideachas Sóisialta, Pearsanta & Sláinte/SPHE

Ábhair neamh scrúduithe a dhéanann gach scoláire /Non examination subjects taken by all students:

Creideamh/ Religion

Ríomhairí/ Computers (Bliain 1/ 1st Year)

Cultúr na Gaeilge/ Irish Culture