Ardteistiméireacht / Leaving Certificate

Curaclam na hArdteistiméireachta 2021/22

Leaving Certificate Curriculum 2021/22

Ábhair Scrúduithe Riachtanach do gach scoláire:

Compulsory Examination Subjects for every student:

Gaeilge                                              

Béarla / English

Mata / Maths

Fraincis / French/ Spáinnis/ Spanish

Ábhair scrúdaithe roghnacha: Roghnaíonn gach scoláire 3 ábhar eile as an rogha liosta thíos;         (ceann amháin an líne as na 3 rogha-línte).

Tíreolaíocht/Geography/ Ceol/ Music/Fisic/ Physics

Eacnamaíocht Bhaile/ Home Economics /Ealaín/ Art/ Gnó/ Business

Bitheolaíocht/ Biology/Stair/ History/ DGC/ Technical Graphics

Ceimic/ Chemistry

Cuirtear na hábhair roghnacha ar fáil ar bhonn éilimh go leor a bheith ann don ábhar agus laistigh de acmhainní na scoile.

Elective examination subjects. Each student chooses 3 other examination subjects: one from each of the 3 lines.  Options are provided pending sufficient demand for the subject and within the school’s capacity to accommodate the demand.

Ábhair neamh scrúduithe a dhéanann gach scoláire:

Non examination subjects taken by each student:

 Corpoideachas / P.E.

Oideachas Caidrimh & Gnéasachta / Relationship & Sexuality Education

Scileanna Saoil & Spioradálta / Life & Spiritual Studies

Gairm Threoir / Career Guidance