Ceol agus Cór/ Music and Choir

Is cuid bhríomhar agus lárnach dár gclár seach-churaclaim é an ceol, a thugann deis do scoláirí a gcuid buanna ceoil a fhorbairt agus a léiriú. Cuireann cór na scoile fáilte roimh gach scoláire clárú agus páirt a ghlacadh, ag tabhairt deis dóibh iad féin a chur in iúl trí mheán na n-ealaíon, canadh ag seirbhísí agus imeachtaí scoile, agus muintearas a chothú ina measc. Eagraítear seó tallainne, a bhfuiltear ag súil go mór leis gach bliain, áit ar féidir le scoláirí a gcumas ceoil a léiriú agus a cheiliúradh.

Music is a vibrant and integral part of our extracurricular programme, providing students with numerous opportunities to develop and showcase their musical talents. Our school choir welcomes all students to sign up and participate, offering a chance to sing at various school services and events, fostering a sense of community and artistic expression. Each year, we host a highly anticipated school talent show, where students can perform and celebrate their diverse musical abilities.

Spreagaimid ár scoláirí chun páirt a ghlacadh i gcomórtais ceoil, rud a thugann taithí agus aitheantas dóibh lasmuigh den seomra ranga. Glacann scoláirí páirt i Scléip, comórtas tallainne spreagúil agus spraíúil eagraithe ag Gael Linn, atá ar oscailte do na hiar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge amháin, le béim ar na healaíona comhaimseartha a léiriú trí mheán na Gaeilge.

We encourage our students to take part in music competitions, allowing them to gain experience and recognition beyond the classroom. Students participate in Scléip, a fun and exciting talent competition organised by Gael Linn, open to all-Irish post-primary schools only, with an emphasis on contemporary arts performed through Irish.

Iomaitheoirí Scléip 2024

Chomh maith leis sin, cuireann ranganna Cultúr na Gaeilge béim faoi leith ar amhráin thraidisiúnta Ghaeilge a fhoghlaim, agus bíonn deiseanna ag scoláirí na píosaí seo a léiriú i ngrúpaí i rith na scoilbhliana. Déanann na léirithe seo ceiliúradh ar ár n-oidhreacht shaibhir chultúrtha agus cabhraíonn siad le scoláirí glacadh le traidisiúin na hÉireann chucu féin ar bhealach spraíúil agus bríomhar. Más trí chór, comórtais, nó léirithe cultúrtha, tá sé mar aidhm againn sa scoil paisean ceoil ár scoláirí go léir a spreagadh agus a chothú.

In addition, our Cultúr na Gaeilge lessons place a special emphasis on learning traditional Irish songs, with opportunities for students to perform these pieces in groups throughout the school year. These performances celebrate our rich cultural heritage and help students connect with Irish traditions in a fun and meaningful way. Whether through choir, competitions, or cultural performances, our music programme aims to inspire and nurture the musical passions of all our students.