Curaclam

Ábhair Scoile / School Subjects

Cúrsa meánscoile 5/6 bliana a leanann na daltaí i nGaelcholáiste Phort Láirge:  3 bliana sa t-Sraith Shóisearach, bliain amháin san Idirbhliain (atá roghnach faoi láthair ach a d’fhéadfadh a bheith éigeantach do dhaltaí bliain 1 ó 2016/17 ar aghaidh) agus 2 bhliain i mbun cúrsa na hArd Teistiméireachta.

All pupils in Gael-Choláiste Phort Láirge follow a 5/6 year programme: 3 years in Junior Cycle, 1 year in Transition Year (optional at the moment but could be compulsory for all 1st year students from 2017/18 onwards) and 2 years in the Leaving Certificate cycle.

 An t-Sraith Shóisearach / Junior Cycle.

Curaclam na Sraithe Sóisearaí 2019/2020/ Junior Cycle Curriculum

Ábhair scrúdaithe riachtanacha a dhéanann gach dalta:

Compulsory examination subjects taken by every student:

Gaeilge

Béarla / English

Mata / Mathematics

Stair / History

Tíreolaíocht / Geography

Fraincis /French/Spáinnis/Spanish ( Spáinnis ar fáil má bhíonn 2 rang sa chéad bhliain/ Spanish offered where 2 classes exist in 1st Year).

Ábhair scrúduithe eile a roghnaíonn gach dalta.

Is gá ceann amháin a roghnú as an dá rogha-líne. Cuirtear na hábhair roghnacha ar fáil ar bhonn éilimh go leor a bheith ann don ábhar.

Additional examination subjects that each student chooses. One subject must be chosen from each line. Options are provided pending a sufficient demand for the subject.

Eacnamaíocht Bhaile / Home Economics nó  Ealaín/Art

Gnó/ Business nó Ceol/Music      

Cúrsa Folláine éigeantach do gach dalta le gnóthachtáil gearr chúrsa in dhá cheann:

Compulsory Wellbeing Course taken by each student:

O.S.S.P. / C.S.P.E.

Corpoideachas / P.E.

Oideachas Sóisialta, Pearsanta & Sláinte/SPHE

Ábhair neamh scrúduithe a dhéanann gach dalta /Non examination subjects taken by all student

Creideamh/ Religion

Ríomhairí/ Computers ( Bliain 1/ 1st Year)

Cór/ Choir

Ardteistméireacht / Leaving Certificate.

 Curaclam na hArdteistiméireachta/ Leaving Certificate Curriculum  2019/20

Ábhair scrúduithe riachtanach do gach dalta:

Compulsory examination subjects for every student:

Gaeilge

Béarla / English

Mata / Maths

Fraincis / French/ Spáinnis/ Spanish

Ábhair scrúdaithe roghnacha. Roghnaíonn gach dalta 3 ábhar eile as an rogha liosta thíos;     ( ceann amháin an líne as na 3 rogha-línte).

Cuirtear na hábhair roghnacha ar fáil ar bhonn éilimh go leor a bheith ann don ábhar agus laistigh de acmhainní na scoile.

Elective examination subjects. Each student chooses 3 other examination subjects ; one from each of the 3 lines.  Options are provided pending a sufficient demand for the subject and within the school’s capacity to accommodate the demand.

Tíreolaíocht/Geography/ Ceol/ Music/Fisic/ Physics

Eacnamaíocht Bhaile/ Home Economics /Ealaín/ Art/ Gnó/ Business

Bitheolaíocht/ Biology/Stair/ History/ DGC/ Technical Graphics

Ceimic/ Chemistry

Ábhair neamh scrúduithe a dhéanann gach dalta: Non examination subjects taken by each student:

Corpoideachas / P.E.

Oideachas Caidrimh & Gnéasachta  / Relationship & Sexuality Education

Scileanna Saoil & Spioradálta  / Life & Spiritual Studies

Gairm Threoir / Career Guidance