Curaclam

Ábhair Scoile /School Subjects

Cúrsa meánscoile 5/6 bliana a leanann scoláirí i nGaelcholáiste Phort Láirge:  3 bliana sa tSraith Shóisearach, bliain amháin san Idirbhliain (atá roghnach faoi láthair ach a d’fhéadfadh a bheith éigeantach do scoláirí Bhliain 1 ó 2016/17 ar aghaidh) agus 2 bhliain i mbun cúrsa na hArd Teistiméireachta.

All pupils in Gael-Choláiste Phort Láirge follow a 5/6 year programme: 3 years in Junior Cycle, 1 year in Transition Year (optional at the moment but could be compulsory for all 1st Year students from 2016/17 onwards) and 2 years in the Leaving Certificate cycle.

An tSraith Shóisearach /Junior Cycle

Curaclam na Sraithe Sóisearaí / Junior Cycle Curriculum 2021/22

Ábhair scrúdaithe riachtanacha a dhéanann gach dalta:

Compulsory examination subjects taken by every student:

Gaeilge

Béarla / English

Mata / Mathematics                 

Stair / History

Tíreolaíocht / Geography

Fraincis /French/Spáinnis/Spanish (Spáinnis ar fáil má bhíonn 2 rang sa chéad bhliain/ Spanish offered where 2 classes exist in 1st Year).

Eolaíocht / Science

 

Ábhair Scrúduithe eile a roghnaíonn gach dalta.

Is gá ceann amháin a roghnú as an dá rogha-líne. Cuirtear na hábhair roghnacha ar fáil ar bhonn éilimh go leor a bheith ann don ábhar.

Additional examination subjects that each student chooses. One subject must be chosen from each line. Options are provided pending a sufficient demand for the subject.

Eacnamaíocht Bhaile / Home Economics nó Ealaín/Art

Gnó/ Business nó Ceol/Music

Cúrsa Folláine Éigeantach do gach scoláire le gnóthachtáil gearr chúrsa in dhá cheann:

Compulsory Wellbeing Course taken by all students:

O.S.S.P. / C.S.P.E.

Corpoideachas / P.E.

Oideachas Sóisialta, Pearsanta & Sláinte/SPHE

Ábhair neamh scrúduithe a dhéanann gach scoláire /Non examination subjects taken by all students:

 Creideamh/ Religion

Ríomhairí/ Computers (Bliain 1/ 1st Year)

Cór/ Choir

Ardteistiméireacht / Leaving Certificate.

Curaclam na hArdteistiméireachta 2021/22

Leaving Certificate Curriculum 2021/22

Ábhair Scrúduithe Riachtanach do gach scoláire:

Compulsory Examination Subjects for every student:

Gaeilge                                              

Béarla / English

Mata / Maths

Fraincis / French/ Spáinnis/ Spanish

Ábhair scrúdaithe roghnacha: Roghnaíonn gach scoláire 3 ábhar eile as an rogha liosta thíos;         (ceann amháin an líne as na 3 rogha-línte).

Tíreolaíocht/Geography/ Ceol/ Music/Fisic/ Physics

Eacnamaíocht Bhaile/ Home Economics /Ealaín/ Art/ Gnó/ Business

Bitheolaíocht/ Biology/Stair/ History/ DGC/ Technical Graphics

Ceimic/ Chemistry

Cuirtear na hábhair roghnacha ar fáil ar bhonn éilimh go leor a bheith ann don ábhar agus laistigh de acmhainní na scoile.

Elective examination subjects. Each student chooses 3 other examination subjects: one from each of the 3 lines.  Options are provided pending sufficient demand for the subject and within the school’s capacity to accommodate the demand.

Ábhair neamh scrúduithe a dhéanann gach scoláire:

Non examination subjects taken by each student:

 Corpoideachas / P.E.

Oideachas Caidrimh & Gnéasachta / Relationship & Sexuality Education

Scileanna Saoil & Spioradálta / Life & Spiritual Studies

Gairm Threoir / Career Guidance