Éiteas an Choláiste/ The College’s Ethos

 

 

Scoil lán-Ghaeilge í Gaelcholáiste Phort Láirge (GCPL) a fheidhmíonn mar mheitheal oibre ina bhfuil sé de dhulgas ar an bPríomhoide, ar an bhfoireann bhainistíochta, agus ar gach múinteoir timpeallacht táirgiúil,
tairbheach, taitneamhach agus slán a chruthú. Iarrtar ar phobal na scoile (daltaí, tuismitheoirí agus an fhoireann iomlán) an t-éiteas seo a thabhairt chucu féin agus í a fhorbairt i ngach bealach.
Gaelcholáiste Phort Láirge (GCPL) is an all Irish school that operates a co-operative working model where it is the duty of the Principal, management team and every teacher to create a beneficial, productive, enjoyable and safe environment. The school community (pupils, parents and the school staff) are asked to embrace this ethos and foster it in every way possible.


Éiteas Chaitliceach agus lánGhaelach atá i bhfeidhm sa scoil ina gcuirtear béim ar labhairt na Gaeilge mar theanga nádúrtha laethúil chomh maith le luachanna na Críostaíochta i bhfeidhm. Fáilteofar roimh gach dearcadh creidimh agus neamh-chreidimh a nglacann spiorad chultúir Ghaelach an Choláiste chucu féin.
The school promotes a Catholic and an All Irish ethos where there is an emphasis on speaking Irish as a natural daily language and also an emphasis on promoting Christian values. The school welcomes students of all outlooks, religious and non-religious that accept the Irish cultural spirit of the school.