Fís an Choláiste / The College’s Vision

Ionad léinn lánGhaelach ar ardchaighdeán a chur chun cinn, i gceantar Phort Láirge, ionad le ról lárnach sa léann agus i bhforbairt an cheantair; ionad ina spreagtar suim na scoláirí san oideachas, san fhoghlaim agus sa chultúr Gaelach ionas go mba shaibhre an duine agus an dúiche go cultúrtha, sóisialta, aeistéitiúil agus spioradálta dá bharr.


To provide an all Irish centre of educational excellence in the Waterford area, a centre with a dominant role in education and development in the area; a centre where the students’ interest in education and learning is cultivated in order to enrich the district and its people culturally, socially, aesthetically and spiritually.