Foghlaim Dhigiteach

Tá ról lárnach ag an teicneolaíocht i gcúrsaí teagaisc, foghlama agus measúnaithe i nGaelcholáiste Phort Láirge. Úsáideann na scoláirí téacsleabhair agus cóipleabhair nuair ata siad i mbun foghlama chomh maith.

Technology plays an important role in teaching, learning and assessment in Gaelcholáiste Phort Láirge. Students use textbooks and copybooks also when engaged in their learning.

Úsáideann múinteoirí Office 365, Microsoft Teams agus an Microsoft Surface Pro chun áiseanna foghlama a chruthú agus a roinnt le scoláirí. Bíonn teacht ag na scoláirí ar na háiseanna sin in Microsoft Teams le húsáid arís agus arís eile nuair atá said ag déanamh obair bhaile agus ag staidéar. Cabhraíonn an teicneolaíocht le scoláirí bainistíocht a dhéanamh ar a gcuid foghlama.

Teachers use Office 365, Microsoft Teams and the Microsoft Surface Pro to create and share resources with students. Students can access these resources in Microsoft Teams and reuse them as required when doing their homework and studying. Technology helps students to manage their learning.

 

Is fillteán agus cóipleabhar digiteach é Microsoft Teams. Úsáideann na scoláirí Teams chun obair scoile a dhéanamh le múinteoirí nuair atá siad ar scoil agus nuair a bhíonn orthu foghlaim sa bhaile. Spreagann na háiseanna teicneolaíochta seo na scoláirí chun páirt ghníomhach a ghlacadh san fhoghlaim.

Microsoft Teams is a digital copybook and folder system which allows students and teachers to work closely together and remotely with each other. These technology based resources motivate students to actively engage with their learning.

 

Tá ríomhaire glúine in úsáid ag gach scoláire i mBliain 1 agus san Idirbhliain i nGaelcholáiste Phort Láirge. Úsáidfidh gach scoláire sa scoil ríomhaire glúine faoi Mheán Fómhair 2022. Foghlaimíonn scoláirí sa Ghaelcholáiste conas a bheith freagrach, slán agus eiticiúil nuair atá an teicneolaíocht in úsáid acu.

All incoming 1st Year and 4th Year students from 2020 onward will have their own personal laptop for use in school and at home with each year group equipped with their own personal device by September 2022. Students are taught safe, responsible and ethical use of technology in Gaelcholáiste Phort Láirge.