Oiliúint Microsoft

Microsoft Office Specialist

Is cuid de churaclam na hIdirbhliana é Microsoft Office Specialist (MOS). Is iomaí buntáiste a thugann an cúrsa seo do scoláirí. Ar an gcéad dul síos, múineann sé scileanna litearthachta digiteacha ríthábhachtacha dóibh atá riachtanach i ndomhan digiteach an lae inniu. Cuireann inniúlacht i Word, Excel, agus PowerPoint le cumas na scoláirí eolas a chruthú, a eagrú agus a chur i láthair go héifeachtach, rud a théann chun sochair dóibh go hacadúil agus go gairmiúil. Ina theannta sin, ní hamháin go ndéanann an teastas MOS a n-inniúlacht a dheimhniú ach cuireann sé lena CV agus a gcuid deiseanna fostaíochta chomh maith. Tá na scileanna ilúsáide agus ilfheidhmeach thar réimsí agus ábhair éagsúla, rud a thugann buntáiste iomaíoch do scoláirí.

Microsoft Office Specialist (MOS) is part of the Transition Year curriculum. This course provides students with numerous advantages. Firstly, it arms them with crucial digital literacy skills essential in today’s technology-driven world. Proficiency in programmes like Word, Excel, and PowerPoint enhances their ability to create, organise, and present information efficiently, benefiting them academically and professionally. Furthermore, earning MOS certification not only validates their competency but also enhances their CV and job prospects. These skills are versatile and applicable across various fields and subjects, giving students a competitive edge.

Dream Space Ambassador Programme

Is clár ceannaireachta agus oiliúna é Clár Ambasadóirí Microsoft Dream Space, le tacaíocht ó Fhoireann Dream Space i mBaile Átha Cliath agus i mBéal Feirste. Tá an clár seo oscailte do scoláirí na hidirbhliana a bhfuil dúil mhór acu san fhoghlaim agus fonn tacaíocht, oiliúint agus meantóireacht a dhéanamh ar dhaoine eile in oideachas STEM. Mar chuid den chlár seo, cuirtear oiliúint ar scoláirí mar Speisialtóirí Dream Space, agus foghlaimíonn siad conas cúnamh a thairiscint do chomhscoláirí agus do mhúinteoirí i bhfoirm taispeántais agus seisiúin oiliúna. Tugann an clár seo deis luachmhar do scoláirí scileanna ceannaireachta agus scileanna an 21ú haois a fhorbairt, agus ag an am céanna, cuidiú le buntáistí an oideachais STEM a thabhairt do phobal na scoile.

Gradam Óir 2024

The Microsoft Dream Space Ambassador Programme is a student leadership and training programme, supported by the Dream Space Team in Dublin and Belfast. This programme is open to transition year students who have a passion for learning and a desire to support, train, and mentor others in STEM education. As part of this programme, students undergo training to become Dream Space Specialists, acquiring the skills to provide support to peers and teachers through demonstrations and training sessions. This programme provides students with a valuable opportunity to develop leadership and 21st-century skills, while helping to bring the benefits of STEM education to the school community.

Microsoft Certified Educator

Is clár forbartha gairmiúla é Microsoft Certified Educator (MCE) dírithe ar scileanna Microsoft agus modheolaíochtaí nuálach a fhorbairt. Forbraíonn an cúrsa na scileanna atá de dhíth chun eispéiris foghlama shaibhre shaincheaptha a sholáthair do scoláirí ag baint úsáide as uirlisí Microsoft. Tá cailíocht MCE bainte amach ag múinteoirí an Ghaelcholáiste

Microsoft Certified Educator (MCE) is a professional development programme focused on technology skills and innovative teaching. The course develops the skills required to provide a rich, customised learning experiences for students using Microsoft tools. Teachers here in Gaelcholáiste Phort Láirge hold an MCE qualification.