Misean agus Eiteas an Choláiste / The College’s Mission and Ethos

Misean an Choláiste

Tugann Gaelcholáiste Phort Láirge tús áite don scoláire chun forbairt is foghlaim acadúil, cultúrtha, sóisialta, spioradálta, fisiciúil agus pearsanta a dhéanamh i dtimpeallacht lán Ghaelach atá caoin, muinteartha agus sábháilte.
Gaelcholáiste Phort Láirge puts the student to the fore to develop and learn academically, culturally, socially, spiritually, physically and personally, in an all Irish environment that is warm, friendly and safe.

Táimid tiomnaithe ardchaighdeán oideachais a sholáthar a chuidíonn don scoláire buaic a c(h)umais a bhaint amach go hacadúil.
We are committed to providing a high standard of education that assists the student to reach his/her full potential academically.
Aithnítear agus cothaítear na buanna agus éagsúlachtaí a bhaineann le gach scoláire ar leith trí dheiseanna a chruthú sa scoil a ligeann dó/di é/í féin a chur in iúl mar dhuine ann féin; tríd imeachtaí éagsúla lena n-áirítear: acadúil, spóirt, ceoil, sóisialta, spioradálta agus araile.
The talents and differences that each individual student possess are recognised and promoted by providing opportunities in the school that allows him/her to express himself/herself as a person in his/her own right through activities including: academic, sporting, social, musical, spiritual, and others.

Cothaítear bród agus féinmhuinín sna scoláirí chun an Ghaeilge a úsáid mar ghnáth theanga chumarsáide ní hamháin i dtimpeallacht na scoile ach sa ghnáthshaol laethúil. Táimid tiomnaithe scoláirí ardoilte, muiníneacha, measúla a fhorbairt a dtabharfaidh aghaidh go hoscailte ar shocaí ilghnéitheach ár linne, le féinaitheantas láidir acu ina mbíonn an fhéiniúlacht Ghaelach mar chuid lárnach.
We promote the students to develop pride and self confidence in themselves to speak Irish as a natural means of communication not alone in the school environment but also in their daily lives. We are committed to developing students who are highly educated, confident and respectful who can have an open outlook towards our multicultural society, with a strong sense of self identity and central to this is their own sense of Irishness.

Éiteas an Choláiste

Scoil lán-Ghaeilge í Gaelcholáiste Phort Láirge (GCPL) a fheidhmíonn mar mheitheal oibre ina bhfuil sé de dhulgas ar an bPríomhoide, ar an bhfoireann bhainistíochta, agus ar gach múinteoir timpeallacht táirgiúil,
tairbheach, taitneamhach agus slán a chruthú. Iarrtar ar phobal na scoile (daltaí, tuismitheoirí agus an fhoireann iomlán) an t-éiteas seo a thabhairt chucu féin agus í a fhorbairt i ngach bealach.
Gaelcholáiste Phort Láirge (GCPL) is an all Irish school that operates a co-operative working model where it is the duty of the Principal, management team and every teacher to create a beneficial, productive, enjoyable and safe environment. The school community (pupils, parents and the school staff) are asked to embrace this ethos and foster it in every way possible.


Éiteas Chaitliceach agus lánGhaelach atá i bhfeidhm sa scoil ina gcuirtear béim ar labhairt na Gaeilge mar theanga nádúrtha laethúil chomh maith le luachanna na Críostaíochta i bhfeidhm. Fáilteofar roimh gach dearcadh creidimh agus neamh-chreidimh a nglacann spiorad chultúir Ghaelach an Choláiste chucu féin.
The school promotes a Catholic and an All Irish ethos where there is an emphasis on speaking Irish as a natural daily language and also an emphasis on promoting Christian values. The school welcomes students of all outlooks, religious and non-religious that accept the Irish cultural spirit of the school.