Misean an Choláiste / The College’s Mission

Tugann Gaelcholáiste Phort Láirge tús áite don scoláire chun forbairt is foghlaim acadúil, cultúrtha, sóisialta, spioradálta, fisiciúil agus pearsanta a dhéanamh i dtimpeallacht lán Ghaelach atá caoin, muinteartha agus sábháilte.
Gaelcholáiste Phort Láirge puts the student to the fore to develop and learn academically, culturally, socially, spiritually, physically and personally, in an all Irish environment that is warm, friendly and safe.

Táimid tiomnaithe ardchaighdeán oideachais a sholáthar a chuidíonn don scoláire buaic a c(h)umais a bhaint amach go hacadúil.
We are committed to providing a high standard of education that assists the student to reach his/her full potential academically.
Aithnítear agus cothaítear na buanna agus éagsúlachtaí a bhaineann le gach scoláire ar leith trí dheiseanna a chruthú sa scoil a ligeann dó/di é/í féin a chur in iúl mar dhuine ann féin; tríd imeachtaí éagsúla lena n-áirítear: acadúil, spóirt, ceoil, sóisialta, spioradálta agus araile.
The talents and differences that each individual student possess are recognised and promoted by providing opportunities in the school that allows him/her to express himself/herself as a person in his/her own right through activities including: academic, sporting, social, musical, spiritual, and others.

Cothaítear bród agus féinmhuinín sna scoláirí chun an Ghaeilge a úsáid mar ghnáth theanga chumarsáide ní hamháin i dtimpeallacht na scoile ach sa ghnáthshaol laethúil. Táimid tiomnaithe scoláirí ardoilte, muiníneacha, measúla a fhorbairt a dtabharfaidh aghaidh go hoscailte ar shocaí ilghnéitheach ár linne, le féinaitheantas láidir acu ina mbíonn an fhéiniúlacht Ghaelach mar chuid lárnach.
We promote the students to develop pride and self confidence in themselves to speak Irish as a natural means of communication not alone in the school environment but also in their daily lives. We are committed to developing students who are highly educated, confident and respectful who can have an open outlook towards our multicultural society, with a strong sense of self identity and central to this is their own sense of Irishness.