Turais/ School Tours

Turais Ranga

Téann scoláirí ar thuras lae ag tús agus ag deireadh na scoilbhliana. Tugann na turais seo deis do scoláirí aithne níos fearr a chur a chéile agus cairdeas a chothú chomh maith le sealbhú na teanga labhartha a neartú tríd an gcaint agus comhrá a théann ar aghaidh go nádúrtha. Tugann na turais deis do mhúinteoirí aithne phearsanta a chur ar scoláirí, ar a spéiseanna agus ar a bpearsantachtaí, i dtimpeallacht níos neamhfhoirmiúla. Bíonn tionchar dearfach ag na turais ar fhorbairt phearsanta na scoláirí agus cuireann siad lena gcuid féinmhuiníne. Cruthaítear cuimhní dearfacha fadsaoil ar na turais seo.

Shielbaggan, Contae Loch Garman

School tours organised at the beginning and end of the school year offer students an opportunity to develop new friendships along with helping to strengthen their acquisition of the spoken language through the natural conversations that take place. These trips provide teachers with valuable insights into students’ personalities and interests in a relaxed setting. This fosters a supportive environment for personal growth and enhances students’ self-confidence as they explore new activities and environments together. School tours create lasting memories that positively impact students’ overall school experience. By sharing these experiences, students develop a sense of belonging within the school community, contributing to their social and emotional well-being. Overall, these excursions serve as meaningful opportunities for both personal and academic development.

Turas chun na Fraince

Eagraítear turas chun na Fraince gach re bliain. Bíonn deis ag scoláirí cultúr, traidisiúin agus bia na Fraince a bhlaiseadh. Taithí iontach a bhíonn ann do scoláirí a gcuid Fraincise a labhairt. Spreagann an turas meas ar éagsúlacht chultúrtha agus náisiúntachtaí eile.

Montpellier na Fraince

A biennial French school tour offers students the chance to savour French culture, traditions, and cuisine, providing an enriching opportunity to practice their French language skills. This excursion fosters respect for cultural diversity and appreciation for other nationalities.

Turas Gaeltachta

Eagraítear turas seachtaine chun na Gaeltachta le linn an chéad théarma den Idirbhliain. Foghlaimíonn scoláirí gur theanga bheo í an Ghaeilge a labhraítear go laethúil lasmuigh den scoil. Is iad spriocanna an turais seo ná Gaeilge labhartha na scoláirí a fheabhsú agus meas ar an gcultúr Gaelach a chothú. Faigheann scoláirí blaiseadh den saol allamuigh, fad is a bhíonn siad ag siúl, ag snámh, ag rothaíocht agus ag cadhcáil i dteannta a chéile. Bíonn tuiscint níos fearr ag scoláirí ar a bhféiniúlacht mar Ghaeilgeoirí ag deireadh an turais seo.

During the first term of Transition Year, students embark on a week-long trip to the Gaeltacht, where they immerse themselves in the living Irish language, experiencing its daily use beyond the classroom. The key objectives of this trip are to improve students’ spoken Irish and to foster a deep appreciation for Irish culture. Students enjoy a taste of the outdoor life, engaging in activities such as walking, swimming, cycling and kayaking while enjoying the company of their classmates. By the end of the trip, students develop a deeper understanding of their identity as Irish speakers, enriched by their immersive experience in the Gaeltacht.

Malartú Spáinneach

Eagraítear malartú idirnáisiúnta chun na Spáinne san Idirbhliain, ag brath ar éileamh. Caitheann scoláirí suas le trí sheachtain i gceantar Extramadura in iarthar na Spáinne. Fanann siad le teaghlaigh áitiúla. Freastalaíonn siad ar ghnáth scoil ann.  Labhraíonn siad Spáinnis ó cheann ceann an lae. Caitear leo mar mhuintir na háite. Forbraítear bá leis an Spáinnis agus le cultúr na Spáinne ar an turas seo. Tagann na Spáinnigh go hÉirinn i Mí Lúnasa, fanann siad le scoláirí malartaithe an Ghaelcholáiste agus faigheann siad taithí phearsanta ar chultúr na hÉireann.

Turas Aibreán 2024

Subject to demand, an international exchange to Spain is arranged in the third term of Transition Year. Students spend up to three weeks in Extramadura in western Spain, staying with local families, attending normal school there; fully immersing themselves in the language and culture. Treated as locals, students become familiar with Spanish customs and traditions. In return, Spanish students visit Ireland in August, staying with their Gaelcholáiste exchange students, where they experience Irish culture firsthand, fostering cross-cultural connections and broadening their perspectives.